ما می دانیم. که اغلب در اینجا در Volac Wilmar درباره اسیدهای چرب صحبت می کنیم. اما این چیزی است. که ما به آن علاقه زیادی داریم. و سرمایه گذاری زیادی در تحقیقات خود انجام می دهیم. وقتی نوبت به تصمیم گیری. برای تغذیه گاوهای شیری شما می رسد. این میدان مین نیست که تصور می کنید. به زبان ساده. نیاز گله گاوهای شیری شما. به اسیدهای چرب با آنچه واقعاً می خواهید. به دست آورید تعیین می شود. نتیجه مطلوب: ...