با افزایش هزینه خوراک دام بخصوص هزینه های خوراک مغذی. بسیاری از دامدارن سعی در کاهش مواد خوراکی مغذی روزانه دارند. آنها به طور معمول بر روی حجم کل خوراک دام متمرکز می شوند. اما مواد مغذی موجود در خوراک را در نظر نمی گیرند. وقتی حداکثر مقدار ماده مغذی جیره. قابل استخراج و استفاده نباشد. نوعی اتلاف خوراک است. اتلاف مواد مغذی معمولاً به 3 روش اتفاق می افتد: 1. خوراکها قبل از این که حداکثر مقدار ...