عنوان مقاله: تأثیر مکمل چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین

نویسندگان: احمدیان احمد, فتاح نیا فرشید*, تاسلی گلناز, اکبری قرایی محمد, کاظمی بن چناری مهدی

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: بهار ۱۳۹۷ , دوره  ۴۹, شماره  ۱ ; از صفحه ۱۳۳تا صفحه ۱۴۳.

چکیده: اثر متقابل سطح چربی (۰ و ۳۰ گرم در کیلوگرم) و پروتئین عبوری (۳۶ و ۴۰ درصد پروتئین خام جیره) بر عملکرد، اندازه های بدنی (اسکلتی) و متابولیت های خونی گوساله بررسی شد. از ۴۰ رأس گوساله ی شیرخوار نر هلشتاین با میانگین سن ۳۹ روز در یک آرایش فاکتوریل با چهار تیمار استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل؛ بدون مکمل چربی با سطح پایین پروتئین عبوری (UF-LRUP)، با مکمل چربی و با سطح پایین پروتئین عبوری (SF-LRUP)، بدون مکمل چربی و با سطح بالای پروتئین عبوری (UF-HRUP)، با مکمل چربی و با سطح بالای پروتئین عبوری (SF-HRUP) بودند. نتایج نشان داد، استفاده از چربی سبب بهبود مصرف جیره ی آغازین (استارتر)، افزایش وزن و همچنین بهبود بازدهی مصرف خوراک در گوساله های شیرخوار شد (۰۱/۰>P). صفات عملکردی تحت تأثیر رابطه ی متقابل بین چربی و سطح پروتئین عبوری قرار نگرفت (۰۵/۰<p). به طورکلی، افزایش سطح چربی در جیره ی گوساله های شیرخوار پیش از شیرگیری قابل توصیه بوده و درصورتی که مصرف آن با افزایش سطح پروتئین عبوری جیره باشد پاسخ های بهتری از نظر رشد به همراه خواهد داشت.

کلید واژه: اثر متقابل چربی و پروتئین، بازده ی استفاده از خوراک، گوساله های در حال رشد

دانلود متن کامل مقاله