عنوان مقاله: بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری

نویسندگان: مهدی خجسته کی۱ ، محمد یگانه پرست ۲ ، مجید کلانتر نیستانکی ۲

آدرس: ۱ استادیار مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، ۲ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۳۳-۱۴۴

چکیده: سابقه و هدف
این مطالعه به منظور مقایسه بازده آمیخته گری میش های زندی با نژاد رومانوف و بررسی عملکرد بره های آمیخته آنها تا سن شیرگیری در استان قم انجام شد.
مواد و روش
در مهر ماه ۱۳۹۲ تعداد ۲۹۷ راس میش زندی که حداقل دو ماه از زایمان آنها گذشته بود انتخاب و با استفاده از سیدر تحت تیمار همزمان سازی فحلی قرار گرفتند. ۱۳ روز بعد از جایگذاری، سیدرها از دستگاه تولید مثلی میش ها خارج شد و همزمان به هر یک از میش ها ۵۰۰ واحد بین المللی PMSG تزریق شد. میش های تیمار شده به دو گروه ۱۴۷ و ۱۵۰ راسی تقسیم شدند. میش های گروه اول با استفاده از اسپرم منجمد قوچ رومانوف و با عمل لاپاروسکوپی تلقیح شدند و میش های گروه دوم با روش طبیعی و با استفاده از قوچ های همان گله به مدت دو دوره فحلی(۳۴ روز) بارور شدند. زایش تمام میشها در دو گروه ثبت گردید و وزن کشی بره ها در بدو تولد و سن شیرگیری انجام و تلفات آنها در این مدت ثبت شد. مقایسه آماری بین گروه های آزمایشی در مورد داده های پارامتریک با استفاده از روش GLM و در مورد داده های ناپارمتریک با استفاده از رویه Mann-Whitney در نرم افزار SPSS(16) انجام شد
یافته ها
بر اساس نتایج بررسی حاضر درصد تلفات قبل از شیرگیری بره های آمیخته رومانوف- زندی ۸/۳ درصد و در بره های زندی ۵/۹ درصد بود ولی به لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین وزن شیرگیری بره های دورگ رومانوف- زندی و بره های زندی به ترتیب ۴۵/۲۶ و ۲/۲۱ کیلوگرم و میانگین رشد روزانه قبل از شیرگیری آنها به ترتیب ۸۸/۲۴۵ و ۲۲/۱۸۷ گرم و با تفاوت معنی دار بود (۰۱/۰>P). میانگین مجموع وزن بره های متولد شده به ازای هر زایش در گروه رومانوف- زندی ۷۸/۵ کیلوگرم و در گروه زندی ۹۲/۴ کیلوگرم بود (۰۱/۰>P). همچنین میانگین مجموع وزن بره از شیرگرفته شده به ازای هر زایش در گروه آمیخته با رومانوف ۰۴/۳۵ کیلوگرم و در گروه خالص زندی ۱۲/۲۷ کیلوگرم به ازای هر راس میش بود (۰۱/۰>P).

نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف منتج به تولید بره های دورگه ای با قدرت زنده مانی مناسب و سرعت رشد قبل از شیرگیری و وزن شیرگیری بالاتر نسبت به بره های زندی شد. لذا آمیخته گری کنترل شده با رعایت حفظ ذخایر ژنتیکی بومی می تواند به افزایش بازده تولید در واحدهای پرورش گوسفند کمک کند. مشاهدات نشان داد که روش لاپاروسکوپی برای باروری میش های زندی با اسپرم رومانوف بازده مناسبی نداشته و به منظور افزایش بازده آمیخته گری گوسفند زندی با رومانوف شاید بهتر باشد تدابیر لازم برای استفاده مستقیم از قوچ های رومانوف در داخل کشور اندیشیده شود.

کلید واژه: گوسفند، آمیخته گری، بازده رشد

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری

نویسندگان: محمود وطن خواه  ۱ ، محمد علی طالبی ۲

آدرس: ۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، ۲ عضو هیئت علمی

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، صفحه 145-156

چکیده: در این تحقیق از رکوردهای طول عمر ۱۸۰۲ رأس میش، نتاج حاصل از ۲۱۷ رأس پدر و ۸۵۱ رأس مادر، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد که طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ جمع آوری شده بودند، استفاده گردید.داده ها با استفاده از رویه های Freqو Lifetest برنامه آماری SASتجزیه شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول عمر تولیدی میش‌ها ۳۷//۱۷۷۴ روز (معادل ۸۶/۴ سال) بود. بیماری بالاترین علت حذف میش‌ها (۲۲/۵۱ درصد)، بویژه در شکم‌های زایش ۳-۱ بود. بعد از بیماری به ترتیب پیری، مشکلات باروری، تولید پایین، کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب بیشترین درصد علت حذف میش‌ها را به خود اختصاص دادند. احتمال شرطی تلفات با افزایش سن روندی افزایشی داشت در حالی که میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد. نسبت خطر مرگ تا سن ۶ سالگی به طور جزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد. بنابراین به منظور بهبود طول عمر و زنده‌مانی میش‌ها لازم است با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی به پیشگیری و درمان بیماری‌ها مبادرت نمود.

کلید واژه: علل حذف، تابع زنده‌مانی، میش‌های لری بختیاری

دانلود متن کامل مقاله