عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی ۱، اردشیر محیط  ۲ ، حسین مروج ۳، نوید قوی حسین زاده ۴، حسن درمانی کوهی ۵، میثم توکلی ۶

آدرس: ۱ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ۲ دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۳ استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۴ استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، ۵ دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۶ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره ۲۳، شماره ۱، بهار ۱۴۰۰، صفحه ۹۷-۱۰۷

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از ۶۰ قطعه مرغ مادر و ۲۰ خروس (سن ۶۵ هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ ۲. سطح ۱/۵‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۳. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۴. سطح ۱/۵درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان؛ ۵. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا۶: اُمگا۳ مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی یا گیاهی در سطح ۱/۵‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

نویسندگان: صالحان زهرا, عیدی سمانه*, محسن زاده محمد, عزیززاده محمد

آدرس: * گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عنوان نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: ۱۳۹۶ , دوره  ۷۲, شماره  ۴ ; از صفحه ۴۴۷تا صفحه ۴۵۶.

چکیده: خوراک آلوده طیور می تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذی و اثرات مضر بروی تولیدات طیور و سلامت عمومی گردد. هدف: این تحقیق آلودگی قارچی موجود در خوراک طیور و اجزای آن را در مرغداری های گوشتی شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار داد. روش کار: از سه نوع خوراک مختلف، تعداد ۲۴۰ نمونه جمع آوری شد. بعد از آماده سازی نمونه ها رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار ۱/۰ میلی لیتر از هر رقت در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد به مدت یک هفته انکوبه شدند. پرگنه های های قارچی موجود در هر محیط کشت شمارش گردیدند. تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. نتایج: از ۲۴۰ نمونه جمع آوری شده ۲۰۵ نمونه (۱۴/۸۵%) آلوده به قارچ بودند که بیشترین میزان آلودگی قارچی در نمونه های ذرت (۵/۳۲%) و پس از آن در سویا (۱۶/۲۹%) و خوراک کامل(۷۵/۲۳%) مشاهده گردید. فوزاریوم (۳/۴۱%)، پنی سیلیوم (۹/۳۷%)، کلادوسپوریوم (۳/۲۱%)، پسیلومایسس (۱/۱۷%)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (۳/۱۳%)، آسپرژیلوس نیجر (۹/۱۲%) و مخمرها (۹/۱۲%) به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شده از نمونه ها بودند. فراوانی قارچ های با توان بالقوه توکسین زایی نسبت به قارچ های غیر توکسین زا اختلاف معنی داری داشت( P<0/001). میانگین شمارش کلی قارچ ها ۱۰۵ × ۹/۲ واحد تشکیل دهنده کلونی/گرم بود. نتیجه گیری نهایی: یافته های این پژوهش، شیوع بالای آلودگی قارچی و همینطور فراوانی زیاد قارچ های توکسین زا را در خوراک طیور نشان داد. بنابراین مواد خام خوراک عامل مهمی برای ورود آلودگی قارچی بوده و رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذایی خوراک مصرفی می شوند لذا برنامه ربزی جهت کنترل و حذف آنها از جیره توصیه می گردد.

کلید واژه: آلودگی قارچی، خوراک طیور، پنی سیلیوم، فوزاریوم، آسپرژیلوس

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ضایعات خوراک در صنعت طیور گوشتی کشور و راهکارهای کاهش آن

نویسندگان: شاه ولی منصور*, معینی زاده هوشنگ

آدرس: * بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

اطلاعات شماره: تابستان ۱۳۸۷ , دوره  ۲۱, شماره  ۲ (پی آیند ۷۹) در امور دام و آبزیان; از صفحه ۱۱۵تا صفحه ۱۲۷.

چکیده: پرورش طیور به منظور تولید منبع غذایی پروتئین دار با قیمت مناسب، به یک صنعت سودآور تبدیل گردیده است. ولی بررسی ها نشان می دهند که بیشترین ضایعات در این صنعت، ضایعات خوراکی است که در یک ضریب تبدیل نامطلوب ظاهر می گردد. در پژوهش حاضر عوامل فنی، فناوری و مدیریتی موثر بر این ضایعات بررسی شده اند. برای این منظور از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد و با روش نمونه گیری سیستماتیک پنج استان اول کشور که بیش از %۵۳ ظرفیت تولیدی را دارا بودند انتخاب شدند. وسیله پژوهش (پرسشنامه) بر اساس بررسی پیشینه نگاشته تهیه شد و روایی و پایایی آن تامین گردید. با توجه به پراکندگی واحدها در سطح کشور و محدودیت همکاری مدیران آنها، تعداد ۲۰۰ مرغداری گوشتی به روش تصادفی مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین ضریب تبدیل خوراک در استان خراسان (۶.۲۱)، کمترین در استان مازندران (۲.۴۹) و میانگین کل کشور ۳.۸۰ است. از میان عوامل سه گانه مورد مطالعه، عوامل فنی شامل ظرفیت بالای مرغداری، نداشتن مجوز رسمی فعالیت، استفاده نکردن از خوراک حبه و حبه خرد شده؛ عوامل فناوری شامل تهیه خوراک از یک منبع، به ویژه از منابع غیررسمی، استفاده ناصحیح از حوضچه ضدعفونی ورودی و رطوبت سنج در سالن ها، استفاده کردن از پنجره در سیستم ترکیبی تهویه سالن ها، استفاده ناصحیح از فناوری های ضدعفونی سالن ها؛ و بالاخره، عوامل مدیریتی شامل فاصله زمانی طولانی بین دو نوبت جوجه ریزی (که منجر به دفعات کمتر جوجه ریزی در سال می شود)، افزایش تعداد جوجه در یک دوره پرورش، ارسال زودتر از موعد مرغ تولیدی به کشتارگاه و بی اطلاعی مدیران از استاندارد ضایعات خوراک، زیاده روی در خوراک دادن و نحوه ناصحیح توزیع خوراک در سالن، بر بالا بودن ضریب تبدیل خوراک تاثیر داشته اند. راهکارهای پیشنهادی برای کاستن ضایعات خوراک در مقاله ارائه شده اند

کلید واژه: ضریب تبدیل خوراک، ضایعات خوراکی، واحدهای طیور گوشتی

دانلود متن کامل مقاله