عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی 1، اردشیر محیط  2 ، حسین مروج 3، نوید قوی حسین زاده 4، حسن درمانی کوهی 5، میثم توکلی 6

آدرس: 1 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 2 دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 3 استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 4 استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، 5 دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 6 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-107

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از 60 قطعه مرغ مادر و 20 خروس (سن 65 هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ 2. سطح 1/5‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 3. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 4. سطح 1/5درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان؛ 5. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا6: اُمگا3 مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی یا گیاهی در سطح 1/5‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تعيين ميزان آلودگي قارچي خوراک طيور و اجزاء آن در مرغداري هاي گوشتي تربت حيدريه، استان خراسان رضوي، ايران

نویسندگان: صالحان زهرا, عيدي سمانه*, محسن زاده محمد, عزيززاده محمد

آدرس: * گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عنوان نشریه: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: 1396 , دوره  72, شماره  ; از صفحه 447تا صفحه 456.

چکیده: خوراک آلوده طيور مي تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذي و اثرات مضر بروي توليدات طيور و سلامت عمومي گردد. هدف: اين تحقيق آلودگي قارچي موجود در خوراک طيور و اجزاي آن را در مرغداري هاي گوشتي شهرستان تربت حيدريه مورد بررسي قرار داد. روش کار: از سه نوع خوراک مختلف، تعداد 240 نمونه جمع آوري شد. بعد از آماده سازي نمونه ها رقت هاي متوالي تهيه گرديد و مقدار 1/0 ميلي ليتر از هر رقت در محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار حاوي کلرامفنيکل کشت داده شد و در دماي 27 درجه سانتيگراد به مدت يک هفته انکوبه شدند. پرگنه هاي هاي قارچي موجود در هر محيط کشت شمارش گرديدند. تشخيص قارچ ها بر مبناي خصوصيات مورفولوژيک ماکروسکوپي و ميکروسکوپي انجام گرفت. آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتايج: از 240 نمونه جمع آوري شده 205 نمونه (14/85%) آلوده به قارچ بودند که بيشترين ميزان آلودگي قارچي در نمونه هاي ذرت (5/32%) و پس از آن در سويا (16/29%) و خوراک کامل(75/23%) مشاهده گرديد. فوزاريوم (3/41%)، پني سيليوم (9/37%)، کلادوسپوريوم (3/21%)، پسيلومايسس (1/17%)، آسپرژيلوس فوميگاتوس (3/13%)، آسپرژيلوس نيجر (9/12%) و مخمرها (9/12%) به ترتيب فراوان ترين قارچ هاي جدا شده از نمونه ها بودند. فراواني قارچ هاي با توان بالقوه توکسين زايي نسبت به قارچ هاي غير توکسين زا اختلاف معني داري داشت( P<0/001). ميانگين شمارش کلي قارچ ها 105 × 9/2 واحد تشکيل دهنده کلوني/گرم بود. نتيجه گيري نهايي: يافته هاي اين پژوهش، شيوع بالاي آلودگي قارچي و همينطور فراواني زياد قارچ هاي توکسين زا را در خوراک طيور نشان داد. بنابراين مواد خام خوراک عامل مهمي براي ورود آلودگي قارچي بوده و رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذايي خوراک مصرفي مي شوند لذا برنامه ربزي جهت کنترل و حذف آنها از جيره توصيه مي گردد.

کلید واژه: آلودگی قارچی، خوراک طیور، پنی سیلیوم، فوزاریوم، آسپرژیلوس

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر ضايعات خوراك در صنعت طيور گوشتي كشور و راهكارهاي كاهش آن

نویسندگان: شاه ولي منصور*, معيني زاده هوشنگ

آدرس: * بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)

اطلاعات شماره: تابستان 1387 , دوره  21, شماره  2 (پي آيند 79) در امور دام و آبزيان; از صفحه 115تا صفحه 127.

چکیده: پرورش طيور به منظور توليد منبع غذايي پروتئين دار با قيمت مناسب، به يک صنعت سودآور تبديل گرديده است. ولي بررسي ها نشان مي دهند که بيشترين ضايعات در اين صنعت، ضايعات خوراکي است که در يک ضريب تبديل نامطلوب ظاهر مي گردد. در پژوهش حاضر عوامل فني، فناوري و مديريتي موثر بر اين ضايعات بررسي شده اند. براي اين منظور از روش پژوهش پيمايشي استفاده شد و با روش نمونه گيري سيستماتيک پنج استان اول کشور که بيش از %53 ظرفيت توليدي را دارا بودند انتخاب شدند. وسيله پژوهش (پرسشنامه) بر اساس بررسي پيشينه نگاشته تهيه شد و روايي و پايايي آن تامين گرديد. با توجه به پراکندگي واحدها در سطح کشور و محدوديت همکاري مديران آنها، تعداد 200 مرغداري گوشتي به روش تصادفي مورد مطالعه قرارگرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که بيشترين ضريب تبديل خوراك در استان خراسان (6.21)، کمترين در استان مازندران (2.49) و ميانگين کل کشور 3.80 است. از ميان عوامل سه گانه مورد مطالعه، عوامل فني شامل ظرفيت بالاي مرغداري، نداشتن مجوز رسمي فعاليت، استفاده نکردن از خوراك حبه و حبه خرد شده؛ عوامل فناوري شامل تهيه خوراك از يک منبع، به ويژه از منابع غيررسمي، استفاده ناصحيح از حوضچه ضدعفوني ورودي و رطوبت سنج در سالن ها، استفاده کردن از پنجره در سيستم ترکيبي تهويه سالن ها، استفاده ناصحيح از فناوري هاي ضدعفوني سالن ها؛ و بالاخره، عوامل مديريتي شامل فاصله زماني طولاني بين دو نوبت جوجه ريزي (که منجر به دفعات کمتر جوجه ريزي در سال مي شود)، افزايش تعداد جوجه در يک دوره پرورش، ارسال زودتر از موعد مرغ توليدي به کشتارگاه و بي اطلاعي مديران از استاندارد ضايعات خوراك، زياده روي در خوراك دادن و نحوه ناصحيح توزيع خوراك در سالن، بر بالا بودن ضريب تبديل خوراك تاثير داشته اند. راهکارهاي پيشنهادي براي کاستن ضايعات خوراك در مقاله ارائه شده اند

کلید واژه: ضریب تبدیل خوراک، ضایعات خوراکی، واحدهای طیور گوشتی

دانلود متن کامل مقاله