چربی های خوراک بخشی اساسی در تغذیه حیوانات است. با مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا عملکرد دامهای خود را بهبود ببخشید. پرورش لبنیات به شدت رقابتی است. در کیمیا رشد صنعت البرز ما درک می کنیم. که برای بهینه سازی بهره وری در گله خود باید تمام تلاش خود را انجام دهید. مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا در خوراک دام شامل تمام چربی های اصلی خوراکی ضروری برای تغذیه دام است. و ثابت شده است. که با...

جیره تمام مخلوط جیره تمام مخلوط (TMR) راهی است. برای تغذیه گاوها با ترکیب همه علوفه. غلات. غذاهای پروتئینی. مواد معدنی. ویتامین ها و مواد افزودنی خوراکی که با غلظت مشخصی از مواد مغذی در یک خوراک مخلوط تهیه شده اند. تغذیه مناسب برای سالم بودن. گاو و همچنین تولید بهینه شیر ضروری است. رژیم غذایی گاو باید از ترکیبی از علوفه های مرغوب. غلات و منابع پروتئینی به علاوه مواد معدنی و ویتامین های م...

فقط کشاورزان هستند. که در تابستان و زمستان به زمستان فکر می کنند. اما این بدان دلیل است که آینده نگری رمز موفقیت است. کاملاً طبیعی است که از آفتاب لذت ببرید و فکر کنید زمستان امسال چه چیزی در آخورهای خود قرار می دهم؟ با این اوصاف. بیایید واقعا حوزه تغذیه زمستانی موفقیت آمیز را بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل سیلو اگر می خواهید برای موفقیت تغذیه کنید. به سیلاژ با کیفیت نیاز دارید. اولویت اول شما باید ب...

عنوان مقاله: روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

نویسندگان: محمد توحیدی*، محمدهادی جزینی**

آدرس: * دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، **استادیار،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان نشریه: دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: پودر چربی، نمک کلسیمی، اسید چرب، خوراک دام و طیور، راکتور همزن دار، اقتصاد فرایند

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تولید و ارزیابی مکمل های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن دارشدن شکمبه ای در مقایسه با مکمل های کلسیمی

نویسندگان: حامد خلیل وندی بهروز یار 1، مهدی دهقان بنادکی 2 ، محمد غفارزاده 3 ، کامران رضایزدی 2 ، حمید کهرام 4 ، بهزاد اسدنژاد 5

آدرس: 1 گروه عاوم دامی دانشگاه ارومیه، 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران، 3 استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران، 5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان

اطلاعات شماره: جلد دوم شماره چهارم، 1393

چکیده: هدف از این پژوهش، تولید و ارزیابی مکمل‌های جامد روغن ماهی با استفاده از روش تولید نمک‌های کلسیمی و ریزکپسوله نمودن با استفاده از سیستم خشک‌کن پاششی بود. دو نوع ماده پوشاننده به همراه سطوح مختلف روغن ماهی در ساخت ریزکپسول‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. میزان انواع مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان پوشانندگی مواد دیواره‌ای مختلف و ارزیابی کیفیت تغذیه‌ای ریزکپسول‌ها بر اساس سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل و بررسی اثر ریزپوشانی بر مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دار شدن شکمبه‌ای و میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل‌های محافظت‌شده، در مقایسه بانمک‌های کلسیمی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ریزکپسول‌های تهیه‌شده از مواد دیواره‌ای میلارد نسبت به مواد غیر میلارد دارای وضعیت مناسب‌تری از نظر کارآیی ریزپوشانی و شاخصه‌های اُکسایش بودند.

کلید واژه: خشک کن پاششی، آزاد سازی روغن، ریز کپسول، سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل

دانلود متن کامل مقاله