عنوان مقاله: اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

نویسندگان: علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

عنوان نشریه: مجله علوم کشاورزی ایران

اطلاعات شماره: مقاله ۱۹، دوره ۳۱، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۴۱۷، بهار ۱۳۷۹

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر نمک های کلسیمی اسید چرب بر صفات تولیدی مرغهای تخمگذار اجرا گردید. در این آزمایش ابتدا نمک کلسیمی اسید چرب ساخته شد و سپس انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به روش بیولوژیکی و با استفاده از روش تجزیه ضریب تابعیت تعیین گردید. انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت اسید چرب و نمک کلسیمی آن به ترتیب ۶۵۸۸ (کیلوکالری بر کیلوگرم) و ۵۷۶۰ (کیلوکالری بر کیلوگرم) برآورد گردید. سپس به منظور بررسی اثر اسید چرب و نمک های کلسیمی آن بر صفات مرغ تخمگذار از نژاد لگهورن سفید؛ آمیخته تجاری “های-لاین” در سن ۵۲ هفتگی با تولید تخم مرغ و وزن بدن یکسان انجام شد و دوره آزمایش ۱۲ هفته بود. جیره های آزمایشی عبارت بودند از : ۱) جیره شاهد ۲) جیره حاوی ۵/۱ درصد اسید چرب ۳) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۴) جیره حاوی ۵/۴ درصد اسید چرب ۵) جیره حاوی ۵/۱ درصد نمک کلسیمی ۶) جیره حاوی ۳ درصد نمک کلسیمی ۷) جیره حوی ۵/۴ درصد نمک کلسیمی.
بین جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری (P<0/05) در وزن تخم مرغ؛ کیفیت داخلی تخم مرغ؛ وزن و درصد پوسته مشاهده نگردید. اما بین جیره های آزمایشی از نظر درصد تخمگذاری؛ تولید هر روزانه تخم مرغ؛ مصرف خوراک؛ ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05) بیشترین درصد تخمگذاری؛ تولید روزانه تخم مرغ (گرم روز مرغ) و مطلوبترین ضریب تبدیل و هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسیدچرب و نامطلوبترین مقادیر این چهار متغیر مربوط به جیره حاوی ۵/۴ درصد نمک اسید چرب بود. بیشترین میزان مصرف خوراک ها متعلق به جیره شاهد و کمترین آن مربوط به جیره حاوی ۳ درصد نمک اسید چرب بود. بود. نتایج نشان داد که استفاده از اسیدهای چرب تا میزان ۵/۴ درصد در جیره و همچنین نمک های کلسیمی اسید چرب تا سطح ۳ درصد جیره می تواند عملکرد مرغهای تخمگذار را بهبود بخشد و هزین هخوراک به ازای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ را کاهش دهد. همچنین سطح ۳ درصد نمک کلسیمی در جیره می تواند به خوبی جایگزین سطوح تا ۵/۴ درصد اسید چرب گردد ولی سطح ۵/۴ درصد نمک کلسیمی باعث عملکرد بهتر مرغ تخمگذار در مقایسه با جیره شاهد نگردید.

کلید واژه: اسیدهای چرب؛ تغذیه؛ چربیها؛ صابون های کلسیمی؛ طیور؛ مرغهای تخم گذار؛ نمک های کلسیمی

دانلود متن کامل مقاله