جداسازی و شناسائی قارچ های مولد آنزیم فیتاز به منظور استخراج و استفاده آنزیم در خوراک


نویسندگان: بخشوده محمد*, شاهنوشي فروشاني ناصر, فيروززارع علي, دورانديش آرش, آذرين فر يداله

آدرس: * دانشگاه شیراز

چکیده:
در اين مطالعه براي بررسي ميزان عرضه محصولات زراعي خوراک دام و طيور در طول برنامه چهارم توسعه، الگوي تعديل جزيي مارک نرلاو و سيستم معادلات با به کارگيري روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده هاي سري زماني 1383-1368 برآورد شد. نتايج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتييني سرانه دامي نيازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل توليد مورد نياز اين محصولات يعني توليدات زير بخش زراعت است که بايد از راه توليد و يا واردات تامين شود. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر روند فعلي واردات و توليد اين محصولات، در پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 اين ميزان کمبود مواد پروتييني جبران نخواهد شد، و تنها در صورتي که با بهره گيري از روش هاي اشاره شده – هم چون ارتقاي بهره وري، بهره گيري از شيوه هاي نوين توليد، به کارگيري نيروهاي متخصص و تحصيل کرده و غيره – به ارتقاي سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداري از شکاف موجود کاسته خواهد شد.


کلید واژه: محصولات کشاورزي(Q2)خوراک دام و طيور(Q2)عرضه مواد پروتيين دامي(Q2)برنامه چهارم توسعه ايران(