جدول اسیدهای چرب متداول براساس فرمول و ساختار

اسیدهای چرب با توجه به تعداد کربن در زنجیره و تعداد پیوندهای دوگانه توصیف می شوند. به عنوان مثال، یک اسید چرب اشباع (SFA) با طول زنجیره ۱۸ کربن و بدون پیوند دوگانه با C18: 0 نشان داده می شود، در حالی که اسید چرب غیر اشباع با طول زنجیره ۱۸ کربن و دو پیوند دوگانه را می توان به عنوان C18: 2 نشان داد. اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند مضاعف به عنوان اسیدهای چرب تک غیراشباع (MUFA) نامیده می شوند در حالی که آنهایی که بیش از یک پیوند دوگانه دارند به عنوان اسیدهای چرب اشباع نشده (PUFA) نامیده می‌شوند. هر چه اسیدهای چرب غیراشباع در منبع چربی یا روغن بیشتر باشد، روغن نرم تر است زیرا نقطه ذوب با افزایش غیراشباع کاهش می‌یابد، اما با افزایش طول زنجیره افزایش می‌یابد. (شکل ۱)

عنوان مقاله: بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی

نویسندگان: خلیل وندی بهروزیار حامد*, دهقان بنادکی مهدی, پیرمحمدی رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: زمستان ۱۳۹۶ , دوره  ۴۸, شماره  ۴ ; از صفحه ۵۰۵تا صفحه ۵۲۱.

چکیده: هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن (بیوهیدروژناسیون) شکمبه ای و میزان آزادسازی روغن در نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی استفاده از آن در شرایط درون تنی بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در مقایسه با روغن ماهی و نمک های کلسیمی بدون پوشش با استفاده از دام های فیستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسیمی سبب افزایش کارایی محافظتی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه شد (۰۵/0P<). پوشش دار کردن مکمل های کلسیمی تفاوت معنی داری در میزان آزادسازی شکمبه ای مکمل ها ایجاد کرد ولی تفاوتی در میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل ها در دیگر بخش های دستگاه گوارش و میزان آزادسازی در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (۰۵/۰ P<). مکمل های محافظت شده در مقایسه با روغن آزاد، سبب افزایش گوارش پذیری مواد مغذی مختلف شدند (۰۵/0P<). استفاده از روغن ماهی به صورت محافظت نشده موجب کاهش میزان تولید استات و افزایش پروپیونات و کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ شکمبه شد. بود یا نبود پوشش روی نمک های کلسیمی تأثیری در ارتباط با فراسنجه های شکمبه نداشت (۰۵/۰ P>). پوشش دهی مکمل های کلسیمی سبب افزایش محافظت اسیدهای چرب غیراشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن شکمبه ای شده و تأثیر نامطلوبی بر شاخصه های مختلف تغذیه ای حیوانات نداشت. استفاده از میزان پوشش ۱۰ درصد وزنی را می توان بهترین میزان پوشش با توجه به داده های مربوط به ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، زیست هیدروژنه شدن و آزادسازی در بخش های مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسیدهای چرب غیراشباع، امگا-۳، پوشش دهی، محافظت شکمبه ای

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

نویسندگان: محمد توحیدی*، محمدهادی جزینی**

آدرس: * دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، **استادیار،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان نشریه: دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: پودر چربی، نمک کلسیمی، اسید چرب، خوراک دام و طیور، راکتور همزن دار، اقتصاد فرایند

دانلود متن کامل مقاله