عنوان مقاله: بررسي کارايي تغذيه اي نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط برون و درون تني

نویسندگان: خليل وندي بهروزيار حامد*, دهقان بنادکي مهدي, پيرمحمدي رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: زمستان 1396 , دوره  48, شماره  ; از صفحه 505تا صفحه 521.

چکیده: هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان مواد مغذي و الگوي اسيدهاي چرب، ميزان مقاومت در برابر زيست هيدروژنه شدن (بيوهيدروژناسيون) شکمبه اي و ميزان آزادسازي روغن در نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط آزمايشگاهي و بررسي استفاده از آن در شرايط درون تني بر ميزان گوارش پذيري مواد مغذي و فراسنجه هاي مايع شکمبه در مقايسه با روغن ماهي و نمک هاي کلسيمي بدون پوشش با استفاده از دام هاي فيستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسيمي سبب افزايش کارايي محافظتي اسيدهاي چرب غيراشباع در شکمبه شد (05/0P<). پوشش دار کردن مکمل هاي کلسيمي تفاوت معني داري در ميزان آزادسازي شکمبه اي مکمل ها ايجاد کرد ولي تفاوتي در ميزان آزادسازي روغن از ترکيب مکمل ها در ديگر بخش هاي دستگاه گوارش و ميزان آزادسازي در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (05/0 P<). مکمل هاي محافظت شده در مقايسه با روغن آزاد، سبب افزايش گوارش پذيري مواد مغذي مختلف شدند (05/0P<). استفاده از روغن ماهي به صورت محافظت نشده موجب کاهش ميزان توليد استات و افزايش پروپيونات و کاهش ميزان نيتروژن آمونياکي و جمعيت پروتوزوآ شکمبه شد. بود يا نبود پوشش روي نمک هاي کلسيمي تأثيري در ارتباط با فراسنجه هاي شکمبه نداشت (05/0 P>). پوشش دهي مکمل هاي کلسيمي سبب افزايش محافظت اسيدهاي چرب غيراشباع در برابر زيست هيدروژنه شدن شکمبه اي شده و تأثير نامطلوبي بر شاخصه هاي مختلف تغذيه اي حيوانات نداشت. استفاده از ميزان پوشش 10 درصد وزني را مي توان بهترين ميزان پوشش با توجه به داده هاي مربوط به ترکيب شيميايي، الگوي اسيدهاي چرب، زيست هيدروژنه شدن و آزادسازي در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسيدهاي چرب غيراشباع، امگا-3، پوشش دهي، محافظت شکمبه اي

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: روش های نوین تولید پودر چربی به عنوان مکمل خوراک دام و راهکارهای بهبود اقتصاد فرایند

نویسندگان: محمد توحیدی*، محمدهادی جزینی**

آدرس: * دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، **استادیار،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان نشریه: دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

چکیده: در این آزمایش از ۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در قالب طرح چرخشی متوازن (۲×۲) استفاده شد. آزمایش در چهار دوره ۲۱ روزه صورت گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار ۱: جیره بدون مکمل چربی و نیاسین (شاهد)، تیمار ۲: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی بدون مکمل نیاسین، تیمار ۳: جیره دارای ۱۲ گرم نیاسین بدون مکمل چربی، تیمار ۴: جیره دارای ۳ درصد پودر چربی + ۱۲ گرم نیاسین. در هر دوره آزمایشی دو هفته برای عادت پذیری به جیره های غذایی و ۷ روز برای نمونه گیری و ثبت شاخص های لازم در نظر گرفته شد. در این طرح از سیستم TMR (جیره های کاملا مخلوط) در تغذیه گاوهای آزمایشی استفاده شد. میانگین تولید شیر روزانه، شیر تولیدی بر اساس ۴ درصد چربی، درصد لاکتوز شیر، درصد کل مواد جامد شیر، درصد مواد جامد شیر بدون چربی و اوره خون تحت تاثیر سطوح پودر چربی و نیاسین قرار نگرفتند (P>%5). میانگین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی شیر و میانگین درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۳ درصد پودر چربی به ترتیب برابر ۲۴.۶۳ و ۲۴.۴۴ کیلوگرم ۳.۰۸ و ۳.۵۴ درصد، ۳.۲۲ و ۲.۹۹ درصد بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P<%5). میزان درصد چربی تحت تاثیر سطوح نیاسین قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتیین شیر در گاوهای تغذیه شده با ۰ و ۱۲ گرم نیاسین به ترتیب دارای میانگین ۳.۰۱ و ۳.۲ بود که تفاوت معنی داری داشتند (P<%5). غلظت تری گلیسرید خون گاوهای تغذیه شده با ۳ درصد پودر چربی نسبت به سه تیمار دیگر بیشتر بود، که این افزایش از نظر آماری معنی دار بوده (P<%5). آزمون دانکن نشان داد گاوهایی که با ۱۲ گرم نیاسین در روز تغذیه شدند میزان گلوکز خون آنها نسبت به سه تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (P<%5). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان می دهد که استفاده از ۳ درصد پودر چربی و ۱۲ گرم نیاسین در روز در تغذیه گاوهای شیری مفید می باشد.

کلید واژه: پودر چربی، نمک کلسیمی، اسید چرب، خوراک دام و طیور، راکتور همزن دار، اقتصاد فرایند

دانلود متن کامل مقاله