عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی 1، اردشیر محیط  2 ، حسین مروج 3، نوید قوی حسین زاده 4، حسن درمانی کوهی 5، میثم توکلی 6

آدرس: 1 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 2 دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 3 استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 4 استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، 5 دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 6 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-107

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از 60 قطعه مرغ مادر و 20 خروس (سن 65 هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ 2. سطح 1/5‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 3. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 4. سطح 1/5درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان؛ 5. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا6: اُمگا3 مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی یا گیاهی در سطح 1/5‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش های قزل دوره انتقال

نویسندگان: محمدیان اصغر, علی جو یونس علی*, خلیل وندی بهروزیار حامد

آدرس: * گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

عنوان نشریه: پژوهش در نشخوار كنندگان

اطلاعات شماره: پاییز 1398 , دوره  7, شماره  ; از صفحه 27تا صفحه 42.

چکیده: سابقه و هدف: دوره انتقال در دام های شیری به دلیل تغییرات ناگهانی و عمیق فیزیولوژیکی و متابولیکی حین گذر از مرحله غیر شیرواری به دوره شیردهی از اهمیت خاصی برخوردار است. بکارگیری روش های مختلف تأمین انرژی با کمک جیره های گلوکوژنیک یا لیپوژنیک در طی دوره های قبل و بعد از زایش راهکارهای اصلی برای اجتناب از توسعه بیماری های متابولیکی و افزایش راندمان آبستنی شناخته شده اند. هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تأثیر منابع مختلف نشاسته و اسید چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در دوره انتقال میش های قزل بود. مواد و روش ها: بدین منظور، آزمایشی با استفاده از 20 رأس میش آبستن نژاد قزل با میانگین 3 سال سن و میانگین وزن بدن 2/2± 65 کیلوگرم از 30 روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا 30 روز پس از زایش، در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با روش فاکتوریل 2×2 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک (رومی فت))، 2) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا-3 ماهی (پرشیافت))، 3)جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک)، 4) جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا-3 ماهی) بودند. یافته ها: نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، عصاره اتری و خاکستر نداشته است (05/0<p). به گونه ای که در میش های تغذیه شده با جیره های حاوی دانه جو کاهش وزن بیشتری نسبت به جیره های حاوی دانه ذرت مشاهده شد. تولید شیر و پروتئین شیر تحت تاثیر منبع نشاسته و نوع مکمل چربی قرار نگرفت (05/0<p).  و همچنین در بین تیمارهای حاوی دانه جو، تیمار مکمل اسید پالمیتیک دارای درصد چربی شیر بیشتری نسبت به تیمار مکمل امگا-3 بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالا استفاده از دانه ذرت و مکمل اسیدهای چرب اشباع باعث کاهش وزن کمتری در میش ها در دوره بعد از زایمان می شود که البته تایید این نتایج نیاز به آزمایشات عملکردی و متابولیکی بیشتری دارد.

کلید واژه: دانه جو، دانه ذرت، مکمل اسیدهای چرب، دوره انتقال

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تاثير تغذيه اي منبع اسيدهاي چرب امگا3- بر ديناميک تخمدان و انسولين در گاوهاي شيري هلشتاين

نویسندگان: كاس آقايي صابر, توحيدي آرمين*, گنج خانلو مهدي, كهرام حميد, جواهري بارفروشي هدي

آدرس: 1 ،2 و 3 .دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران، کرج، 4 .استادیار بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: بهار 1394 , دوره  46 , شماره  1 ; از صفحه 39تا صفحه 46.

چکیده: هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه شده با منبع اسید چرب امگا3 بود. 11 رأس گاو شیری چند شکمزا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادتدهی، جیرههای حاوی روغن پالم )شاهد( و روغن ماهی )تیمار( را از روز 41 -تا 01 پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 14 و 42 پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تزریق پروستاگالندین در روزهای 21 و 34 بعد از زایش، همزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونههای خون در روزهای 33 ،-21 ،-صفر، 21 ،42 و 03 روز بعد از زایش جمعآوری شد. روغن ماهی بر غلظت پالسمایی گلوکز، نیتروژن اورهای، کلسترول، تریگلیسرید و HDL تأثیر معناداری نداشت، اما غلظت LDL را به طور معناداری )13/1<P )کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به انسولین در تیمار مصرفکنندۀ اسیدهای چرب امگا-3 حکایت داشت. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معناداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، تغذیۀ اسید چرب مگا-3 در گاوهای شیری هلشتاین میتواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.

کلید واژه: اسید چرب امگا3 ،انسولین، فولیکول، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر مكمل نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب زنجير بلند و اسيد نيكوتينيك بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري در اوايل شيردهي

نویسندگان: چغانه مصطفي, تربتي نژاد نورمحمد*, قدرت نما احمد, حسني سعيد, جعفري آهنگري يوسف

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان نشریه: علوم كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات شماره: مرداد-شهريور 1386 , دوره  14, شماره  3; از صفحه 79تا صفحه 87.

چکیده: در اين آزمايش از 8 راس گاو شيري نژاد هلشتاين در قالب طرح چرخشي متوازن (2×2) استفاده شد. آزمايش در چهار دوره 21 روزه صورت گرفت. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: تيمار 1: جيره بدون مكمل چربي و نياسين (شاهد)، تيمار 2: جيره داراي 3 درصد پودر چربي بدون مكمل نياسين، تيمار 3: جيره داراي 12 گرم نياسين بدون مكمل چربي، تيمار 4: جيره داراي 3 درصد پودر چربي + 12 گرم نياسين. در هر دوره آزمايشي دو هفته براي عادت پذيري به جيره هاي غذايي و 7 روز براي نمونه گيري و ثبت شاخص هاي لازم در نظر گرفته شد. در اين طرح از سيستم TMR (جيره هاي كاملا مخلوط) در تغذيه گاوهاي آزمايشي استفاده شد. ميانگين توليد شير روزانه، شير توليدي بر اساس 4 درصد چربي، درصد لاكتوز شير، درصد كل مواد جامد شير، درصد مواد جامد شير بدون چربي و اوره خون تحت تاثير سطوح پودر چربي و نياسين قرار نگرفتند (P>%5). ميانگين ماده خشك مصرفي روزانه، درصد چربي شير و ميانگين درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 3 درصد پودر چربي به ترتيب برابر 24.63 و 24.44 كيلوگرم 3.08 و 3.54 درصد، 3.22 و 2.99 درصد بود كه تفاوت آماري معني داري نداشتند (P<%5). ميزان درصد چربي تحت تاثير سطوح نياسين قرار نگرفت (P<%5). درصد پروتيين شير در گاوهاي تغذيه شده با 0 و 12 گرم نياسين به ترتيب داراي ميانگين 3.01 و 3.2 بود كه تفاوت معني داري داشتند (P<%5). غلظت تري گليسريد خون گاوهاي تغذيه شده با 3 درصد پودر چربي نسبت به سه تيمار ديگر بيشتر بود، كه اين افزايش از نظر آماري معني دار بوده (P<%5). آزمون دانكن نشان داد گاوهايي كه با 12 گرم نياسين در روز تغذيه شدند ميزان گلوكز خون آنها نسبت به سه تيمار ديگر بطور معني داري بيشتر بود (P<%5). بطور كلي نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه استفاده از 3 درصد پودر چربي و 12 گرم نياسين در روز در تغذيه گاوهاي شيري مفيد مي باشد.

کلید واژه: گاوهاي شيري، نمك هاي كلسيمي،  اسيد چرب، اسيد نيكوتينيك، اوايل شيردهي

دانلود متن کامل مقاله