اسید چرب چیست-نیکو رشد پایا

اسیدهای چرب زنجیره‌های بلندی از اتم‌های کربن (C) هستند که طول آن‌ها معمولاً بین ۴ تا ۲۰ کربن است. زنجیره‌ها همچنین حاوی اتم های هیدروژن (H) و اکسیژن (O) هستند. چندین دسته متمایز از اسیدهای چرب وجود دارد که عبارتند از: اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، اسیدهای چرب سیس و ترانس، و اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶.( شکل ۱)

آنها به ندرت در طبیعت آزاد یافت می شوند و اجزای اصلی عبارتند از:
تری گلیسرول (یا تری گلیسیرید)؛
دی اسیل گلیسرول؛
مونوآسیل گلیسرول (دو خانواده آخر ترکیبات اغلب به غذاهای فرآوری شده اضافه می شوند).
فسفولیپیدهای غشای سلولی؛
استرهای استرول

اسیدهای چرب واحدهای سازنده چربی در بدن ما و غذایی هستند که مصرف می کنیم. در طی هضم، بدن چربی ها را به اسیدهای چرب تبدیل می کند و سپس به جریان خون جذب میشود. مولکول های اسید چرب معمولاً در گروه های سه تایی به هم متصل می شوند تا مولکولی به نام تری گلیسیرید را تشکیل دهند. تری گلیسیرید نیز در نتیجه کربوهیدرات هایی که مصرف می کنیم در بدن ما تولید می شود.

اسیدهای چرب انواع مختلفی از عملکردهای حیاتی از جمله ذخیره انرژی را در بدن انجام می دهند. هنگامی که گلوکز (نوعی قند) برای انرژی در دسترس نباشد، بدن برای تامین انرژی سلول ها به اسیدهای چرب روی می آورد.

چربی چیست-نیکو رشد پایا

چربی‌ها از گروهی از ترکیبات نامحلول در آب تشکیل شده‌اند. اگرچه اصطلاحات “چربی” یا “روغن” معمولاً برای اشاره به این ترکیبات استفاده می‌شود، اما آنها به سادگی در حالت فیزیکی متفاوت هستند.

در دمای اتاق، «روغن» یک چربی مایع و یک «چربی» یک روغن جامد است. همه چربی‌ها از اسیدهای چرب منفرد تشکیل شده‌اند و اینها هستند که در درجه اول خواص چربی را تعیین می کنند به عنوان مثال ارزش غذایی و جامد یا مایع بودن ترکیب. بخش زیادی از چربی‌ها در طبیعت به شکل تری گلیسیرید وجود دارند که در آن سه اسید چرب منفرد به یک مولکول گلیسرول متصل می شوند.

بازگشت به داستان پودر چربی

 

چربی کافی به گله های شیری

چربی بیشتر، سود بیشتر: چرا چربی بخوریم؟ ما انسان ها به چربی لقب وحشتناکی داده ایم اما مهم است که به یاد داشته باشید که گله شما بدون آن نمی تواند زنده بماند. نکته اصلی این است که چربی می تواند به افزایش حاشیه سود کسب و کار و رفاه گله شما کمک کند. این یک غذای اصلی است که از انواع عملکردهای بیولوژیکی از لقاح گرفته تا تولید شیر پشتیبانی می کند.   منبع انرژی بی نظیر برای تولید شیر &n...

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی ۱، اردشیر محیط  ۲ ، حسین مروج ۳، نوید قوی حسین زاده ۴، حسن درمانی کوهی ۵، میثم توکلی ۶

آدرس: ۱ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ۲ دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۳ استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۴ استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، ۵ دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۶ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره ۲۳، شماره ۱، بهار ۱۴۰۰، صفحه ۹۷-۱۰۷

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از ۶۰ قطعه مرغ مادر و ۲۰ خروس (سن ۶۵ هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ ۲. سطح ۱/۵‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۳. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۴. سطح ۱/۵درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان؛ ۵. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا۶: اُمگا۳ مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی یا گیاهی در سطح ۱/۵‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش های قزل دوره انتقال

نویسندگان: محمدیان اصغر, علی جو یونس علی*, خلیل وندی بهروزیار حامد

آدرس: * گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

عنوان نشریه: پژوهش در نشخوار کنندگان

اطلاعات شماره: پاییز ۱۳۹۸ , دوره  ۷, شماره  ۳ ; از صفحه ۲۷تا صفحه ۴۲.

چکیده: سابقه و هدف: دوره انتقال در دام های شیری به دلیل تغییرات ناگهانی و عمیق فیزیولوژیکی و متابولیکی حین گذر از مرحله غیر شیرواری به دوره شیردهی از اهمیت خاصی برخوردار است. بکارگیری روش های مختلف تأمین انرژی با کمک جیره های گلوکوژنیک یا لیپوژنیک در طی دوره های قبل و بعد از زایش راهکارهای اصلی برای اجتناب از توسعه بیماری های متابولیکی و افزایش راندمان آبستنی شناخته شده اند. هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تأثیر منابع مختلف نشاسته و اسید چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در دوره انتقال میش های قزل بود. مواد و روش ها: بدین منظور، آزمایشی با استفاده از ۲۰ رأس میش آبستن نژاد قزل با میانگین ۳ سال سن و میانگین وزن بدن ۲/۲± ۶۵ کیلوگرم از ۳۰ روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا ۳۰ روز پس از زایش، در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با روش فاکتوریل ۲×۲ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک (رومی فت))، ۲) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا-۳ ماهی (پرشیافت))، ۳)جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک)، ۴) جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا-۳ ماهی) بودند. یافته ها: نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، عصاره اتری و خاکستر نداشته است (۰۵/۰<p). به گونه ای که در میش های تغذیه شده با جیره های حاوی دانه جو کاهش وزن بیشتری نسبت به جیره های حاوی دانه ذرت مشاهده شد. تولید شیر و پروتئین شیر تحت تاثیر منبع نشاسته و نوع مکمل چربی قرار نگرفت (۰۵/۰<p).  و همچنین در بین تیمارهای حاوی دانه جو، تیمار مکمل اسید پالمیتیک دارای درصد چربی شیر بیشتری نسبت به تیمار مکمل امگا-۳ بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالا استفاده از دانه ذرت و مکمل اسیدهای چرب اشباع باعث کاهش وزن کمتری در میش ها در دوره بعد از زایمان می شود که البته تایید این نتایج نیاز به آزمایشات عملکردی و متابولیکی بیشتری دارد.

کلید واژه: دانه جو، دانه ذرت، مکمل اسیدهای چرب، دوره انتقال

دانلود متن کامل مقاله