عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی 1، اردشیر محیط  2 ، حسین مروج 3، نوید قوی حسین زاده 4، حسن درمانی کوهی 5، میثم توکلی 6

آدرس: 1 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 2 دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 3 استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 4 استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، 5 دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، 6 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-107

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از 60 قطعه مرغ مادر و 20 خروس (سن 65 هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ 2. سطح 1/5‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 3. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 4. سطح 1/5درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان؛ 5. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا6: اُمگا3 مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی یا گیاهی در سطح 1/5‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسي کارايي تغذيه اي نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط برون و درون تني

نویسندگان: خليل وندي بهروزيار حامد*, دهقان بنادکي مهدي, پيرمحمدي رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: زمستان 1396 , دوره  48, شماره  ; از صفحه 505تا صفحه 521.

چکیده: هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان مواد مغذي و الگوي اسيدهاي چرب، ميزان مقاومت در برابر زيست هيدروژنه شدن (بيوهيدروژناسيون) شکمبه اي و ميزان آزادسازي روغن در نمک هاي کلسيمي پوشش دار روغن ماهي در شرايط آزمايشگاهي و بررسي استفاده از آن در شرايط درون تني بر ميزان گوارش پذيري مواد مغذي و فراسنجه هاي مايع شکمبه در مقايسه با روغن ماهي و نمک هاي کلسيمي بدون پوشش با استفاده از دام هاي فيستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسيمي سبب افزايش کارايي محافظتي اسيدهاي چرب غيراشباع در شکمبه شد (05/0P<). پوشش دار کردن مکمل هاي کلسيمي تفاوت معني داري در ميزان آزادسازي شکمبه اي مکمل ها ايجاد کرد ولي تفاوتي در ميزان آزادسازي روغن از ترکيب مکمل ها در ديگر بخش هاي دستگاه گوارش و ميزان آزادسازي در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (05/0 P<). مکمل هاي محافظت شده در مقايسه با روغن آزاد، سبب افزايش گوارش پذيري مواد مغذي مختلف شدند (05/0P<). استفاده از روغن ماهي به صورت محافظت نشده موجب کاهش ميزان توليد استات و افزايش پروپيونات و کاهش ميزان نيتروژن آمونياکي و جمعيت پروتوزوآ شکمبه شد. بود يا نبود پوشش روي نمک هاي کلسيمي تأثيري در ارتباط با فراسنجه هاي شکمبه نداشت (05/0 P>). پوشش دهي مکمل هاي کلسيمي سبب افزايش محافظت اسيدهاي چرب غيراشباع در برابر زيست هيدروژنه شدن شکمبه اي شده و تأثير نامطلوبي بر شاخصه هاي مختلف تغذيه اي حيوانات نداشت. استفاده از ميزان پوشش 10 درصد وزني را مي توان بهترين ميزان پوشش با توجه به داده هاي مربوط به ترکيب شيميايي، الگوي اسيدهاي چرب، زيست هيدروژنه شدن و آزادسازي در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسيدهاي چرب غيراشباع، امگا-3، پوشش دهي، محافظت شکمبه اي

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: متاآناليز اثر روغن هاي گياهي غني از 18:2n-6 روي ترکيب اسيدهاي چرب شير در گاوهاي شيرده

نویسندگان: وزيري گهر مينا, دهقان بنادكي مهدي*, رضايزدي كامران, نجاتي جوارمي اردشير

آدرس: * گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

عنوان نشریه: پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)

اطلاعات شماره: 1394 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 123 تا صفحه 140 .

چکیده: زمينه مطالعاتي: وارد کردن چربي هاي گياهي غني از اسيدهاي چرب غيراشباع در جيره گاوهاي شيرده مي تواند به عنوان استارتژي تغذيه اي براي تغيير ترکيب اسيدهاي چرب شير در جهت حفظ سلامتي انسان براي بلند مدت استفاده شود. هدف: در اين مطالعه اثرات روغن هاي گياهي غني از 18:2n-6 روي ترکيب اسيدهاي چرب شير در گاوهاي شيرده با استفاده از روش هاي متاآناليز و متارگرسيون بررسي شد. روش کار: از بيست آزمايش شامل 27 مقايسه ي آماري بين گروه هاي آزمايشي و شاهد که واجد شرايط لازم براي انجام متاآناليز بودند استفاده شد. دو سطح مکمل روغن در جيره مورد ارزيابي قرار گرفت (£ يا > از 30 گرم در کيلوگرم ماده خشک جيره). نتايج: هر دو سطح مکمل روغن، غلظت اسيدهاي چرب 6:0 تا 16:0 را در شير کاهش دادند، ولي غلظت 18:0، cis-18:1 (از کربن 9 تا 12 و 15)،  trans-18:1(از کربن 6 تا 14)، 18:2n-6،  cis-9, trans-11 CLAو trans-10, cis-12 CLA در چربي شير افزايش يافت. مکمل روغن در جيره تقريبا تا 20 گرم در کيلوگرم ماده خشک، اثري روي غلظت اسيدهاي چرب 4:0 و 18:3n-3 در چربي شير نداشت. نتايج متارگرسيون نشان داد که غلظت 18:2n-6 در جيره بيش از 55 درصد تغييرات نتايج اسيدهاي چرب 8:0 تا 15:0 را توضيح داد. تفاوت غلظت کل اسيدهاي چرب خوراک، سطح غلات جيره ي پايه و تعداد زايش، منابع ناهمگني در نتايج cis-9 18:1 شير بودند. غلظت trans-11 18:1 در شير با افزايش غلظت 18:2n-6 جيره و سطح علوفه جيره پايه افزايش يافت. با مکمل کردن روغن گلرنگ < آفتابگردان < ذرت < سويا < پنبه دانه مقادير بالاتري از تفاوت ميانگين استاندارد شده ي متغيرهاي 18:2n-6،  trans-10, cis-12 CLAو 18:0 نشان داده شد. نتيجه گيري نهايي: مکمل روغن گياهي غني از 18:2n-6 غلظت اسيدهاي چرب اشباع را کاهش داد و اسيدهاي چرب trans، غيراشباع با يک باند دوگانه و چند باند دوگانه را افزايش داد.

کلید واژه: اسيدهاي چرب،  امگا-3، EPA، DHA، روغن ماهي، شير گاو

دانلود متن کامل مقاله