ساختار اسید چرب امگا سه و امگا شش

این اسیدهای چرب به دلیل موقعیت پیوندهای دوگانه در زنجیره منحصر به فرد هستند. حیوانات نمی توانند این اسیدهای چرب را تولید کنند و باید در رژیم غذایی تامین شوند. از این رو آنها به عنوان اسیدهای چرب ضروری توصیف می شوند و حیواناتی که به اندازه کافی از این اسیدها دریافت نمی کنند علائم کمبود را نشان می دهند.

بسیاری از روغن های گیاهی حاوی نسبت بالایی از اسیدهای چرب امگا ۶ هستند، اما تنها منابع کمی از امگا ۳ در طبیعت وجود دارد که رایج ترین آنها علف سبز، دانه کتان و روغن ماهی و منابع دریایی است. عمده اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ به شرح زیر است:
۱. امگا ۳: cis-9، cis-12، cis-15 α-لینولنیک اسید (C18:3)
۲. امگا ۶: cis-9، cis-12 لینولئیک اسید (C18:2)
اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ در بدن بسیار فعال هستند، به ویژه به عنوان اجزای غشای سلولی برای کمک به حفظ عملکرد سلول. با این حال، اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ به طور کلی اثرات متفاوتی در حیوانات دارند. اسیدهای چرب امگا ۶ جنبه های سیستم ایمنی را تحریک می کنند، در حالی که اسیدهای چرب امگا ۳ به عنوان “ضد التهاب” نامیده می شوند و پاسخ ایمنی را کاهش می‌دهند و در عین حال اجزای سیستم ایمنی را برای مبارزه با عفونت تقویت می کنند. (شکل ۱)
این اسیدهای چرب همچنین می توانند از طریق تأثیرات متفاوت بر تولید PGF2α توسط رحم، تأثیر زیادی بر باروری داشته باشند. اسیدهای چرب امگا ۶ به طور موثری تولید PGF2α را افزایش می دهند و منجر به پسرفت جسم زرد و توقف تولید پروژسترون می شوند، در حالی که اسیدهای چرب امگا ۳ به کاهش این اثر کمک می کنند.

عنوان مقاله: متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

نویسندگان: وزیری گهر مینا, دهقان بنادکی مهدی*, رضایزدی کامران, نجاتی جوارمی اردشیر

آدرس: * گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

عنوان نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: ۱۳۸۵ , دوره  ۶۱, شماره  ۱; از صفحه ۷۱تا صفحه ۷۶.

چکیده: زمینه مطالعاتی: وارد کردن چربی های گیاهی غنی از اسیدهای چرب غیراشباع در جیره گاوهای شیرده می تواند به عنوان استارتژی تغذیه ای برای تغییر ترکیب اسیدهای چرب شیر در جهت حفظ سلامتی انسان برای بلند مدت استفاده شود. هدف: در این مطالعه اثرات روغن های گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش های متاآنالیز و متارگرسیون بررسی شد. روش کار: از بیست آزمایش شامل ۲۷ مقایسه ی آماری بین گروه های آزمایشی و شاهد که واجد شرایط لازم برای انجام متاآنالیز بودند استفاده شد. دو سطح مکمل روغن در جیره مورد ارزیابی قرار گرفت (£ یا > از ۳۰ گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره). نتایج: هر دو سطح مکمل روغن، غلظت اسیدهای چرب ۶:۰ تا ۱۶:۰ را در شیر کاهش دادند، ولی غلظت ۱۸:۰، cis-18:1 (از کربن ۹ تا ۱۲ و ۱۵)،  trans-18:1(از کربن ۶ تا ۱۴)، ۱۸:۲n-6،  cis-9, trans-11 CLAو trans-10, cis-12 CLA در چربی شیر افزایش یافت. مکمل روغن در جیره تقریبا تا ۲۰ گرم در کیلوگرم ماده خشک، اثری روی غلظت اسیدهای چرب ۴:۰ و ۱۸:۳n-3 در چربی شیر نداشت. نتایج متارگرسیون نشان داد که غلظت ۱۸:۲n-6 در جیره بیش از ۵۵ درصد تغییرات نتایج اسیدهای چرب ۸:۰ تا ۱۵:۰ را توضیح داد. تفاوت غلظت کل اسیدهای چرب خوراک، سطح غلات جیره ی پایه و تعداد زایش، منابع ناهمگنی در نتایج cis-9 18:1 شیر بودند. غلظت trans-11 18:1 در شیر با افزایش غلظت ۱۸:۲n-6 جیره و سطح علوفه جیره پایه افزایش یافت. با مکمل کردن روغن گلرنگ < آفتابگردان < ذرت < سویا < پنبه دانه مقادیر بالاتری از تفاوت میانگین استاندارد شده ی متغیرهای ۱۸:۲n-6،  trans-10, cis-12 CLAو ۱۸:۰ نشان داده شد. نتیجه گیری نهایی: مکمل روغن گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 غلظت اسیدهای چرب اشباع را کاهش داد و اسیدهای چرب trans، غیراشباع با یک باند دوگانه و چند باند دوگانه را افزایش داد.

کلید واژه: اسیدهای چرب،  امگا-۳، EPA، DHA، روغن ماهی، شیر گاو

دانلود متن کامل مقاله

چربی کافی به گله های شیری

چربی بیشتر، سود بیشتر: چرا چربی بخوریم؟ ما انسان ها به چربی لقب وحشتناکی داده ایم اما مهم است که به یاد داشته باشید که گله شما بدون آن نمی تواند زنده بماند. نکته اصلی این است که چربی می تواند به افزایش حاشیه سود کسب و کار و رفاه گله شما کمک کند. این یک غذای اصلی است که از انواع عملکردهای بیولوژیکی از لقاح گرفته تا تولید شیر پشتیبانی می کند.   منبع انرژی بی نظیر برای تولید شیر &n...

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

نویسندگان: فرزانه ستاری نجف ابادی ۱، اردشیر محیط  ۲ ، حسین مروج ۳، نوید قوی حسین زاده ۴، حسن درمانی کوهی ۵، میثم توکلی ۶

آدرس: ۱ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ۲ دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۳ استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۴ استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری، ۵ دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور، ۶ دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه تهران)

اطلاعات شماره: دوره ۲۳، شماره ۱، بهار ۱۴۰۰، صفحه ۹۷-۱۰۷

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از ۶۰ قطعه مرغ مادر و ۲۰ خروس (سن ۶۵ هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ ۲. سطح ۱/۵‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۳. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی با منشا روغن ماهی؛ ۴. سطح ۱/۵درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان؛ ۵. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی ۱/۵‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا۶: اُمگا۳ مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا۳ حیوانی یا گیاهی در سطح ۱/۵‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلید واژه: اسید چرب زرده، تولید تخم مرغ، تلفات جنینی، جوجه درآوری، دوکوزاهگزاانوئیک اسید

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی

نویسندگان: خلیل وندی بهروزیار حامد*, دهقان بنادکی مهدی, پیرمحمدی رسول, اسدنژاد بهزاد

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: زمستان ۱۳۹۶ , دوره  ۴۸, شماره  ۴ ; از صفحه ۵۰۵تا صفحه ۵۲۱.

چکیده: هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن (بیوهیدروژناسیون) شکمبه ای و میزان آزادسازی روغن در نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی استفاده از آن در شرایط درون تنی بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در مقایسه با روغن ماهی و نمک های کلسیمی بدون پوشش با استفاده از دام های فیستولادار بود. پوشش دار کردن منابع کلسیمی سبب افزایش کارایی محافظتی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه شد (۰۵/0P<). پوشش دار کردن مکمل های کلسیمی تفاوت معنی داری در میزان آزادسازی شکمبه ای مکمل ها ایجاد کرد ولی تفاوتی در میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل ها در دیگر بخش های دستگاه گوارش و میزان آزادسازی در کل دستگاه گوارش وجود نداشت (۰۵/۰ P<). مکمل های محافظت شده در مقایسه با روغن آزاد، سبب افزایش گوارش پذیری مواد مغذی مختلف شدند (۰۵/0P<). استفاده از روغن ماهی به صورت محافظت نشده موجب کاهش میزان تولید استات و افزایش پروپیونات و کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ شکمبه شد. بود یا نبود پوشش روی نمک های کلسیمی تأثیری در ارتباط با فراسنجه های شکمبه نداشت (۰۵/۰ P>). پوشش دهی مکمل های کلسیمی سبب افزایش محافظت اسیدهای چرب غیراشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن شکمبه ای شده و تأثیر نامطلوبی بر شاخصه های مختلف تغذیه ای حیوانات نداشت. استفاده از میزان پوشش ۱۰ درصد وزنی را می توان بهترین میزان پوشش با توجه به داده های مربوط به ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، زیست هیدروژنه شدن و آزادسازی در بخش های مختلف دستگاه گوارش دانست.

کلید واژه: اسیدهای چرب غیراشباع، امگا-۳، پوشش دهی، محافظت شکمبه ای

دانلود متن کامل مقاله