عنوان مقاله: تأثير مکمل چربي (نمک هاي کلسيمي) در جيره هاي آغازين حاوي دو سطح پروتئين عبوري بر عملکرد، رشد و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شيرخوار هلشتاين

نویسندگان: احمديان احمد, فتاح نيا فرشيد*, تاسلي گلناز, اکبري قرايي محمد, کاظمي بن چناري مهدي

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام

عنوان نشریه: علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)

اطلاعات شماره: بهار 1397 , دوره  49, شماره  ; از صفحه 133تا صفحه 143.

چکیده: اثر متقابل سطح چربي (0 و 30 گرم در کيلوگرم) و پروتئين عبوري (36 و 40 درصد پروتئين خام جيره) بر عملکرد، اندازه هاي بدني (اسکلتي) و متابوليت هاي خوني گوساله بررسي شد. از 40 رأس گوساله ي شيرخوار نر هلشتاين با ميانگين سن 39 روز در يک آرايش فاکتوريل با چهار تيمار استفاده شد. جيره هاي آزمايشي شامل؛ بدون مکمل چربي با سطح پايين پروتئين عبوري (UF-LRUP)، با مکمل چربي و با سطح پايين پروتئين عبوري (SF-LRUP)، بدون مکمل چربي و با سطح بالاي پروتئين عبوري (UF-HRUP)، با مکمل چربي و با سطح بالاي پروتئين عبوري (SF-HRUP) بودند. نتايج نشان داد، استفاده از چربي سبب بهبود مصرف جيره ي آغازين (استارتر)، افزايش وزن و همچنين بهبود بازدهي مصرف خوراک در گوساله هاي شيرخوار شد (01/0>P). صفات عملکردي تحت تأثير رابطه ي متقابل بين چربي و سطح پروتئين عبوري قرار نگرفت (05/0<p). به طورکلي، افزايش سطح چربي در جيره ي گوساله هاي شيرخوار پيش از شيرگيري قابل توصيه بوده و درصورتي که مصرف آن با افزايش سطح پروتئين عبوري جيره باشد پاسخ هاي بهتري از نظر رشد به همراه خواهد داشت.

کلید واژه: اثر متقابل چربي و پروتئين، بازده ي استفاده از خوراک، گوساله هاي در حال رشد

دانلود متن کامل مقاله