عنوان مقاله: قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان: علی صادقی سفیدمزگی  1، محمود زارع بیدکی 2، نرگس شیروانی بروجنی 3، شهرام درزی لاریجانی 4

آدرس: 1 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 مدیر عامل شرکت تدارکاتی کاله (پل)، 3 مدیر برنامه‌ریزی و کنترل، شرکت تدارکاتی کاله (پل)، تهران، 4 مدیر خرید و بهبود شیر شرکت تدارکاتی کاله (پل)،

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-69

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. برای این منظور، از اطلاعات اقتصادی و تولیدی جمع آوری شده از شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری کشور، مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن صنایع لبنی ایران، فدارسیون جهانی شیر و شبکه جهانی مقایسه دامداری ها در سال 1394 استفاده شد. نادیده گرفتن پروتئین، سلول های سوماتیک و دمای شیر، مقطعی و نامناسب بودن روش قیمت‌گذاری چربی و بار میکروبی همراه با پایین بودن سطوح پایه چربی (2/3 درصد) و پروتئین (3 درصد) در تعریف شیر استاندارد در مقایسه با میانگین بین المللی (8/3 درصد چربی و 3/3 درصد پروتئین) از مهمترین معایب روش فعلی قیمت‌گذاری شیر در ایران محسوب می شوند. نتایج نشان داد به دلیل کم توجهی به کیفیت، تفاوت قیمت خرید شیر خام در ایران تنها 1400 ریال و با این حال و به طور متوسط 2500 ریال از میانگین بین المللی بیشتر بود. با این وجود، شاخص بین المللی نسبت قیمت شیر استاندارد به خوراک نشان داد دامداری های ایران مشابه سایر دنیا در شرایط پایدار قرار ندارند. در پایان، برای برون رفت از چالش‌های موجود، یک رابطه کلی برای پرداخت مبتنی بر کیفیت (ترکیبات و بهداشت) ارائه شد. نتایج این تحقیق می تواند به تعامل بهتر دامداران و کارخانه های لبنی کمک کند.

کلید واژه: بهداشت، پروتئین، چربی، شیر، قیمت، هزینه

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

نویسندگان: داریوش خادمی شورمستی 1، فرید شریعتمداری   2، محمد امیر کریمی ترشیزی 3، هوشنگ لطف اللهیان  4

آدرس: 1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 2 استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 3 استادیار، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 4 استادیار پژوهشی، بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره 17، شماره 2 – شماره پیاپی 2، پاییز 1394، صفحه 211-221

چکیده: تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی ‌بر عملکرد و شاخص‌های ریخت‏شناسی رودۀ جوجه‌های گوشتی آمیختۀ تجاری آرین در آزمایش فاکتوریال 3×2 با دو منبع چربی (کلزا و تخم‏کدو) و سه نوع افزودنی (بدون افزودنی، 1/0 گرم در کیلوگرم باکتوسل، و 15/0 گرم در کیلوگرم ویرجینامایسین) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به‌مدت 42 روز بررسی شد. اثر منبع چربی، افزودنی‌ها و نیز تأثیرات متقابل منبع چربی×افزودنی بر عملکرد معنی‏دار نبود. پروبیوتیک موجب کاهش عمق کریپت و افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژوژنوم و ایلئوم شد (01/0P<). استفادۀ توأم روغن تخم‏کدو و پروبیوتیک موجب افزایش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژوژنوم و ایلئوم شد (05/0P<). عمق کریپت، ضخامت، و مساحت پرز در دئودنوم جوجه‏ های تغذیه‌شده با روغن تخم‏کدو بیشتر بود (05/0P<). بنابراین، می‌توان از پروبیوتیک باکتوسل در جیره‌های حاوی چربی‌های دستۀ لینولئیک‌ـ‌الئیک (روغن تخم‏کدو) و لینولنیک (روغن کلزا) بدون تأثیر منفی بر عملکرد و صفات تولیدی استفاده کرد.

کلید واژه: آنتی‏ بیوتیک، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، چربی گیاهی، ریخت‏شناسی روده

دانلود متن کامل مقاله