رسانه

18

تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا۳- بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تغذیه با منابع اسید چرب امگا۳ بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری انجام شد. برای این منظور، ۱۰ رأس گاو شیری چند شکم‌زا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند. این گاوها پس از دوره عادت دهی، جیره‌های حاوی روغن پالم (شاهد) و روغن ماهی (تیمار) را از روز ۰۴- تا ۶۰ پس از زایش دریافت کردند.

تست تحمل گلوکز در روزهای ۱۴ و ۴۲ پس از زایش انجام شد تا دینامیک انسولین بررسی شود. همچنین، فحلی گاوها با دو تزریق پروستاگالندین در روزهای ۲۰ و ۳۴ بعد از زایش همزمان گردید و دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونه‌های خون در روزهای ۳۵-، -۲۱-، ۰، ۲۱، ۴۲ و ۶۳ روز بعد از زایش جمع‌آوری شد.

نتایج نشان داد که مصرف روغن ماهی تأثیر معناداری بر غلظت پالسمایی گلوکز، نیتروژن اوره، کلسترول، تریگلیسرید و HDL نداشت. اما، غلظت LDL را به طور معنادار کاهش داد. همچنین، تست تحمل گلوکز نشان داد که مصرف اسیدهای چرب امگا۳ بهبود حساسیت به انسولین را ایجاد کرده است. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معناداری بین گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد. در نتیجه، تغذیه با اسید چرب امگا۳ می تواند باعث بهبود مقاومت به انسولین شود.

اینستاگرام یوتیوب واتساپ واتساپ تلگرام
فروشگاه
خانه