کتاب فارسی

Iran Animal Feed Market

نویسنده: Majid Movafegh Ghadirly

ناشر: تهران: مهکامه

زندگی در می زند

نویسنده: بدری مشهدی

ناشر: انتشارات امین الضرب

اصول پرورش گاوهای شیرده

نویسنده: گلن‌هنری اشمیت، هاتجن، لویددیل ون‌ولک

مترجم: حشمت‌الله خسروی‌نیا، غلامرضا قربانی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلس نژادهای گوسفندها و بزهای ایران و جهان

نویسنده: مهندس سید محمد مهدیحاجی سید جوادی و دیگران

دستورالعمل فنی پرخوری در گوسفند و بز

نویسنده: نادر پاپی

ناشر: نشرآموزش كشاورزی

تکنیک‌ها و اصول علمی گاوداری

نویسنده: تونی سیکورا

مترجم: دکتر غلامرضا قربانی و مهندس رسول کوثر

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور ایران

نویسنده: آقای ابوالفضل عباسی و دیگران

ناشر: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دارونامه رسمی ایران

نویسنده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت دارو و غذا

ناشر: مركز تحقيقات علوم دارويي

راهنمای پرورش گوسفند و بز

نویسنده: دکتر حسین غلامی و دیگران

ناشر: نشرآموزش كشاورزی

نشخوارکنندگان و پویایی شکمبه (تولید تا بیوگاز)

نویسنده: مجید شریفی، علی اکبر خادم

ناشر: دانش نگار

اینستاگرام یوتیوب واتساپ واتساپ تلگرام
فروشگاه
خانه