رسانه

31

Effect of calcium salts of fatty acids on the nutritive value of diets, feedingbehavior, and serum blood parameters of lactating Saanen goats grazing onstargrass

نتایج و روش تحقیق

هدف این تحقیق بررسی تأثیر افزودن نمک‌های کلسیم اسیدهای چرب (CSFA) به کنسانتره بر میزان مصرف و قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی، و همچنین رفتار چراگاهی بزهای سانن شیری بود. در این تحقیق از پنج بز چند شیرزای سومین لاکتاسیون و چهار بز نخستین لاکتاسیون استفاده شد. حیوانات به دو طرح مربع لاتین تخصیص یافتند؛ برای بزهای چند شیرزا به صورت ۵ × ۵ با پنج تیمار (۰٪، ۱.۵٪، ۳.۰٪، ۴.۵٪ و ۶.۰٪ CSFA) و برای بزهای نخستین لاکتاسیون به صورت ۴ × ۴ با چهار تیمار (۰٪، ۱.۵٪، ۳.۰٪ و ۴.۵٪ CSFA) بود.

افزودن CSFA به کنسانتره بزهای سانن شیری بر زمان صرف شده در چریدن، روده‌بازی و خوابیدن برای بزهای چند شیرزا تأثیری نداشت. اما برای بزهای نخستین لاکتاسیون، تأثیر منفی چارچوبی بر زمان گذرانده شده در چریدن با افزودن CSFA به کنسانتره مشاهده شد.

برای بزهای چند شیرزا، تیمارها بر میزان مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر مختلط، کل کربوهیدرات، کربوهیدرات بدون فیبر و مواد مغذی هضم‌پذیر کل تأثیری نداشتند. هضم مواد مغذی نیز بجز پروتئین خام و اتر اکستراکت تأثیر معنی‌داری نداشت، که افزودن ۳.۵٪ CSFA به ارزش انرژی رژیم‌ها را افزایش داد. برای بزهای نخستین لاکتاسیون، تأثیرات معنی‌داری بر میزان مصرف یا قابلیت هضم مشاهده نشد.

نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که افزودن CSFA می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای تغذیه بزهای نخستین لاکتاسیون در مراتع باشد، به خصوص زمان چراگاهی محدود‌کننده مصرف باشد. همچنین، افزودن تا ۳.۵٪ از CSFA ارزش انرژی رژیم‌ها را برای بزهای چند شیرزا افزایش می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که نمک‌های کلسیم اسیدهای چرب یک مکمل انرژی جایگزین برای تغذیه بزهای شیری می‌باشند.

اینستاگرام یوتیوب واتساپ واتساپ تلگرام
فروشگاه
خانه